Huishoudelijk Reglement

Vereniging van Eigenaars

Van Baerlestraat 1 t/m 245
Van Baerlestraat 2 t/m 12
Dr. Wiardi Beckmansingel 12 t/m 22

te Vlaardingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Versie: 13 maart 2019

Hiermede is opgesteld een vernieuwd Huishoudelijk Reglement door de Vereniging van Eigenaren Van Baerlestraat 1 t/m 245, van Baerlestraat 2 t/m 12 en Dr. Wiardi Beckmansingel 12 t/m 22 te Vlaardingen.

Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van, en aanvulling op, het gestelde in de bepalingen van alle rechtsgeldige reglementen van het complex Van Baerlestraat 1 t/m 245 (oneven), 2 t/m 12 (even) en Dr. Wiardi Beckmansingel 12 t/m 22 (even) te Vlaardingen.

Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement worden tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaren voorgelegd en, indien ingestemd door een meerderheid van de vertegenwoordigde stemmen, vastgesteld.
Deze wijzigingen worden geacht onderdeel van dit Reglement te zijn.

De bepalingen in het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de rechtsgeldige reglementen zoals het Reglement van Splitsing van Eigendom, de Splitsingsakte, het Algemeen Reglement en het Bijzonder Reglement.

Indien zulks geschiedt of is geschied, prevaleert het gestelde in het rechtsgeldige reglement.

Dit Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen en aanvullingen daarop zijn van kracht zodra de Algemene Leden Vergadering er haar goedkeuring aan heeft gegeven.
Hiermede komt dan ook automatisch het oude te vervallen.

Indien een appartement, bedrijfsruimte of garage van eigenaar verwisselt, dient de vorige eigenaar de administrateur schriftelijk mede te delen wie de nieuwe eigenaar wordt en op welk moment de overdracht zal plaatsvinden.

Tevens dient de vorige eigenaar de volgende documenten aan de nieuwe eigenaar te overhandigen en deze voor ontvangst te laten tekenen:

Waar van toepassing worden de volgende veel gebruikte termen afgekort / versimpeld

Het Huishoudelijke Reglement zal verder worden aangeduid met H.R.
De Splitsingsakte zal verder worden aangeduid met S.A.
Het Reglement van Splitsing van Eigendom zal verder worden aangeduid met R.S.E.
Het College van Afgevaardigden zal verder worden aangeduid met C.V.A. (ook wel het College)
De Algemene Leden Vergadering zal verder worden aangeduid met A.L.V.
Dit huishoudelijk reglement zal verder worden aangeduid met H.R.

Het H.R. kent de volgende indeling:

College van Afgevaardigden
De Vereniging
Administratie en Financiën
Algemene Regels

Website:
De Vereniging heeft een eigen website welke regelmatig wordt voorzien van (nieuwe) informatie en wordt onderhouden:
https://www.vvevbv.nl
De website is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Specifieke pagina’s zijn alleen met een wachtwoord toegankelijk en/of moet er worden ingelogd door hen die er toegang tot hebben (in principe alleen het Bestuur, Technische Dienst en/of derden welke werkzaamheden uitvoeren voor of in opdracht van de VvE).

Op deze website vindt u informatie over een breed assortiment onderwerpen die gerelateerd zijn aan de vereniging, het complex en de omgeving.
Hier vindt u ook de contactgegevens van de Administrateur en het College.
Het College communiceert het merendeel van haar inhoud via deze website.

Aan de website verbonden contactgegevens:
https://vvevbv.nl/contact-administrateur/
https://vvevbv.nl/contact-bestuur/
https://vvevbv.nl/contact-technische-dienst/
https://vvevbv.nl/contact-webmaster/
https://vvevbv.nl/alv/

Ten overvloede:
De artikelen in het H.R. maken gebruik van voorbeelden.
Geen van deze voorbeelden vormen uitsluitsel van niet genoemde alternatieven voor het gestelde artikel.
Gelieve bij twijfel eerst contact op te nemen met het College of de Administrateur.
Zij verduidelijken waar nodig wat er in de artikelen beschreven staat.

COLLEGE van AFGEVAARDIGDEN (C.v.A.)

Artikel 1
Voor het College van Afgevaardigden worden een voorzitter en vicevoorzitter (plaatsvervangend voorzitter) door de Algemene Leden Vergadering benoemd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Daarnaast benoemt de A.L.V. ondersteunende afgevaardigden die de belangen van de bewoners vertegenwoordigen.
Bij voorkeur minstens één van elk blok.
Tezamen vormen deze personen het College.
Daarnaast is het gewenst voor ieder blok een persoon te kiezen als lid van de Technische commissie / Technische dienst, waarvan één als Hoofd Technische dienst zal fungeren.

Artikel 2
Iedere eigenaar of diens geregistreerd partner kan toetreden tot het College. Voor de functie van voorzitter/ plaatsvervangend voorzitter dient de persoon (mede)eigenaar of geregistreerd partner van de eigenaar te zijn.
De zittingsduur van de leden in het College bedraagt twee jaar.
Na deze periode dient het lid opnieuw door de A.L.V. benoemd te worden.

Artikel 3
De afgevaardigden hebben het recht een A.L.V. bijeen te roepen, indien het College daartoe met meerderheid van stemmen besluit.
De administrateur zal deze vergadering vervolgens uitschrijven.

Artikel 4
Bij een stemming in het College moet een oneven aantal stemmen uitgebracht worden.
Alle afgevaardigden en leden van de technische dienst hebben één stem per persoon.
Ook als een individu een dubbele functie vervult draagt hij/zij één stem.
Bij een even aantal afgevaardigden kan één lid vrijwillig zich aan de stemming onthouden.
Indien geen van de aanwezige stemgerechtigden van zijn/haar stem wil afzien, kan de administrateur een stem toegekend worden door het College.

Artikel 5
Kandidaten voor het College kunnen zich aanmelden via huidige leden of via de administrateur.
De namen voor de kandidaten dienen te worden vermeld op de agenda van de A.L.V.
Bij meerdere kandidaten voor een functie als afgevaardigde moet er schriftelijk worden gestemd.
Indien er bij aanvang van de A.L.V. geen kandidaten bekend zijn voor een vacature, zal het College oproepen tot Ad-Hoc aanmeldingen.
Aanwezige leden kunnen zich hierop ter plekke aanmelden.

Artikel 6
Afgevaardigden kunnen te allen tijde ontslag nemen.
Zij dienen dit schriftelijk te doen bij het College via de voorzitter of de vicevoorzitter.

DE VERENIGING

Artikel 1
De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij de administrateur, die daarin wordt bijgestaan door het College.

Artikel 2
Iedere eigenaar van een appartement, bedrijfspand of garage die dit verkoopt moet aan zijn financiële verplichtingen, gerekend tot aan de dag van notariële overdracht, hebben voldaan.

Artikel 3
Het is niet toegestaan een appartement, bedrijfsruimte of garage zonder schriftelijke toestemming van de administrateur en het College te (doen) (onder)verhuren.
In het voorkomende geval dient de naam van de (onder)huurder aan de administrateur schriftelijk bekend te worden gemaakt en de eigenaar dient er zorg voor te dragen dat de (onder)huurder schriftelijk bevestigt dat hij zich zal houden aan de regels zoals die gelden voor de eigenaar van het perceel en zoals die zijn verwoord in de vigerende reglementen van deze V.V.E.
De administrateur dient een kopie van dit document te ontvangen voordat een en ander zich effectueert.
De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gebruiker.
Zie Artikel 20 van het R.S.E.

Artikel 4

Bij langdurige leegstand van een appartement, bedrijfsruimte of garage, of bij langdurige afwezigheid van de eigenaar, is de eigenaar verplicht een sleutel van de voordeur af te geven voor het geval dat er zich een noodsituatie voordoet (brand, lekkages en dergelijke).
Deze sleutel dien afgegeven te worden aan iemand van het College, de Administrateur, of een medebewoner.
De administrateur dient hier in alle gevallen van op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 5
Er vindt jaarlijks een A.L.V. plaats.
Deze wordt gehouden binnen vijf maanden na sluiting van het boekjaar.

Artikel 6
De leden van de vereniging hebben het recht een A.L.V. bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen in artikel 8, lid 2 van het Reglement van Splitsing van Eigendom is bepaald.
De administrateur is verplicht de vergadering uit te schrijven en hij draagt er tevens zorg voor dat uiterlijk 14 dagen voor de vergadering de agenda en eventuele informatie, welke voor een goed verloop van de vergadering van belang is, ter kennis van de leden komt.
Dit gebeurt schriftelijk.

Artikel 7
Van elke A.L.V. worden notulen opgemaakt, welke aan alle leden worden toegezonden.
Dit geschiedt uiterlijk 4 weken na de vergadering.

ADMINISTRATIE EN FINANCIËN

Artikel 1

De leden verplichten zich jaarlijks tot de inbreng van vier kwartaalbijdragen voor de woonappartementen en/of bedrijfsruimten en/of garages.
Deze bijdrage moet worden voldaan vóór of op de eerste van ieder kalenderkwartaal.
Het is toegestaan in overleg met de administrateur de kwartaalbijdrage om te zetten in een maandelijkse bijdrage.
Deze bijdrage dient dan vóór of op de eerste van elke maand te zijn voldaan.
Het bestuur gaat ervan uit dat iedere eigenaar een machtiging tot automatische incasso afgeeft.
Bij achterstand in betaling van de bijdrage kan worden overgegaan tot het vorderen van wettelijke intresten.
Alle hieraan verbonden kosten zijn voor de desbetreffende eigenaar(s); zie art. 4 van het B.R.S.

Artikel 2
Deze bijdragen vormen het werkkapitaal en zijn als zodanig de kasmiddelen van de vereniging.

Artikel 3
Elk jaar zal door de A.L.V. een Kascontrolecommissie worden benoemd, bestaande uit twee leden.
De zittingsduur van deze commissieleden is twee jaar.
Tevens wordt er een reservelid gekozen.
Ieder jaar treedt één lid af, schuift het reservelid door en wordt er een nieuw reservelid gekozen.
Deze leden zijn herkiesbaar.
Mocht er tussentijds een commissielid de V.V.E. verlaten dan zal het College er zorg voor dragen een nieuw lid te benoemen, zodat de controle optimaal gewaarborgd blijft.
Leden van het college zijn niet toegestaan de Kascontrole als zodanig uit te voeren.

Artikel 4
De administrateur dient voor de A.L.V. een gespecificeerd jaarverslag c.q. begroting in.

Artikel 5
Bij de presentatie van de jaarrekening en de begroting op de A.L.V. moet een overzicht zijn van het reservefonds.
Dit overzicht moet apart worden vermeld.

Artikel 6
De kascontrolecommissie is belast met:

  1. Controle over de geldmiddelen der vereniging en op deze geldmiddelen betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden
  2. Zij maakt schriftelijk verslag naar het College van het onder a: gestelde met eventuele op- of aanmerkingen. Dit verslag moet ook worden voorgelegd aan de A.L.V.

ALGEMENE REGELS

Artikel 1
Iedere eigenaar of gebruiker moet zich in het bezit stellen van het Huishoudelijk Reglement, het Reglement van Splitsing van Eigendom, en de Splitsingsacte.
De voormalige eigenaar is belast deze kennis aan de nieuwe eigenaar over te dragen.
De administrateur dient bij het eerste contact te verifiëren dat de eigenaar op de hoogte is.

Artikel 2
Geluidsoverlast is te allen tijde niet toegestaan.
In verband met slapende kinderen en voor rust van de medebewoners mag er in en om het complex tussen 20:00 uur en 08:00 uur geen lawaai makende werkzaamheden (zoals boren, timmeren, stofzuigen e.d.) worden verricht.
Het rumoerig afscheid nemen van bezoekers en onnodig geluidsoverlast veroorzaken door vervoermiddelen dient te worden vermeden.

Artikel 3

Het is niet toegestaan in keldergangen of in de gemeenschappelijke ruimtes motoren/brommers te starten of te berijden, dit laatste geldt ook voor fietsers.
Tevens is het niet toegestaan om eigendommen en materiaal in de gangen of gemeenschappelijke ruimtes te stallen.
Deze moeten buiten op het trottoir voor het pand, of in de eigen bergruimtes opgeslagen worden.
Kortstondige uitzonderingen op deze regel zijn in overleg met het College mogelijk.

Artikel 4
(Huis)dieren mogen geen overlast veroorzaken.
In de gemeenschappelijke ruimtes dient men (huis)dieren aan te lijnen dan wel per reismand te vervoeren.
Bij vervuiling in of rond het complex dient men dit direct schoon te maken.

Artikel 5
Overeenkomstig de gemeentelijke verordening is men verplicht het huisvuil deugdelijk afgesloten en verpakt in de beschikbare vuilcontainers te deponeren.
Het is niet toegestaan huisvuil in de gemeenschappelijke ruimtes achter te laten.
Grofvuil dient men zelfstandig bij de desbetreffende instantie aan te melden/bieden.
Alle eigenaren en gebruikers moeten er gezamenlijk voor zorg dragen dat de gemeenschappelijke ruimtes schoon en netjes worden gehouden.

Artikel 6
Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimtes te bekladden, te besmeuren of te beschadigen.
Met uitzonderingen van mededelingen aangebracht door de afgevaardigden mogen ook geen aanplakbiljetten e.d. worden opgeplakt.
Relevante mededelingen kunnen middels het College in de mededelingenkast in de centrale hal geplaatst worden.
Onnodig gebruik van de lift (hoogbouw) is niet toegestaan.
Onnodig oponthoud voor de woning van uw buren is niet toegestaan.

Artikel 7
Het is niet toegestaan langdurig stroom verbruikende apparaten, waaronder maar niet uitsluitend koelkasten en wasmachines in de bergruimtes aan te sluiten, tenzij met schriftelijke toestemming van de administrateur en het College.
Indien deze toestemming verleend wordt, is de houder verplicht de geschatte kosten van gebruik van elektra opgelegd door de administrateur te voldoen.
Dit bedrag kan, indien nodig, ieder jaar op de A.L.V. worden herzien.
Het is tevens niet toegestaan elektrische fietsen e.d. op te laden in de bergruimtes of de gemeenschappelijke ruimtes.
Elektriciteit, water en gas uit aansluitingen in gemeenschappelijke ruimtes mag uitsluitend voor V.V.E.-doeleinden gebruikt worden.

Artikel 8
Hiermede wordt bepaald dat voor garages, die op het lichtnet zijn aangesloten, een formele vergoeding zal worden voldaan aan de kas van de vereniging wegens het gebruik van elektra, welk bedrag zo nodig op de A.L.V. kan worden herzien.

Artikel 9
Het is niet toegestaan in garages, bergruimtes en dergelijken, elektrische of andere installaties, welke is aangelegd van en door de vereniging, te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de administrateur.

Artikel 10
Het is niet toegestaan apparatuur zoals: geisers, afzuigkappen en ventilatoren, aangesloten te hebben op de gemeenschappelijke lucht- afvoerkanalen.

Artikel 11
Het is niet toegestaan zelf reparaties uit te (laten) voeren aan het centraal antennesysteem, huistelefoon, videofoon of andere gemeenschappelijke voorzieningen.
Storingen dienen aan de Administrateur gemeld te worden, die in overleg met de gemoeide bewoner(s) en het College een gecertificeerd monteur zal inschakelen.

Artikel 12
Het is niet toegestaan een open haard aan te leggen.
Andere verbouwactiviteiten, bijvoorbeeld het wegbreken van muren, zijn enkel toegestaan indien het College, na overweging van de structurele veiligheid, hier goedkeur voor afgeeft.
De verantwoordelijkheid van de werkzaamheden zijn altijd voor de uitvoerende partij.
Voor meer informatie zie de website.
https://vvevbv.nl/bouwenen-verbouwen/

Artikel 13
Het is niet toegestaan zelf reparaties of wijzigingen aan de staande leidingen van de centrale verwarmingsinstallatie uit te (laten) voeren.
Deze zijn onder beheer van de V.V.E en zal, indien nodig, door het College onderhouden worden.
Voor wijzigingen en onderhoud aan radiatoren, thermostaatkranen en andere onderdelen van de centrale verwarmingsinstallatie dient men eerst contact op te nemen met het College. Deze kan u (laten) informeren over de mogelijkheden.
Voor meer informatie:
https://vvevbv.nl/gemeenschappelijke-ruimten/

Artikel 14
Het aanschaffen en (laten) installeren van een zonnescherm is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van het College.
Bij eventuele schade, ontstaan door een ongeval met een zonnescherm, kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
De vereniging hanteert een afgesproken (oranje) kleur.

Artikel 15
Het College steunt bewoners die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken ten goede van de V.V.E en het complex.
Derhalve heeft het College een vrijwillige technische dienst opgezet.
In geval van onderhoud, storingen, schade of andere technische zaken worden zij geraadpleegd en, indien beschikbaar, ingezet.
Voor meer informatie:
https://vvevbv.nl/contact-technische-dienst/

Artikel 16
In geval van storingen neemt men tijdens kantooruren (op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00) telefonisch contact op met de administrateur
(mogelijk voicemail inspreken en/of via contactformulier website).
Buiten kantooruren kan men alleen in dringende gevallen contact opnemen met het de leden van het College dan wel de contactpersoon (zie mededelingenkastje in centrale hal en/of website) van het desbetreffende blok waar men woonachtig is.

Artikel 16b
Nadere uitleg van de blokken:
Blok A, nr. 3 t/m 97.
Blok B, nr. 109 t/m 143.
Blok C, nr. 157 t/m 191.
Blok D, nr. 205 t/m 239.
Dagwinkels: 1, 99, 101, 103, 105, 107,145, 147, 149, 151, 153, 155, 193, 195, 197, 201, 203, 241-245
Garages: 2 t/m 12 (Van Baerlestraat) en 12 t/m 22 (Dr. W. Beckmansingel)

Artikel 17
Ter verdeling van de kosten van het energieverbruik van de blokverwarming (centrale verwarming) zijn op alle radiatoren verbruiksmeters aangebracht.
Indien dit niet het geval is dient men direct de administrateur op de hoogte te stellen.
De uitlezing van de gegevens geschied digitaal en worden verricht door de fa. ISTA te Schiedam.
Personeelsleden van deze firma hebben te allen tijde in overleg en na het presenteren van een geldig legitimatiebewijs toegang tot de woning voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de verbruiksmeters.
Per radiator wordt het aantal verbruikte (warmte) eenheden geregistreerd.
Dit verbruik is af te lezen op de meters en via het zgn. web portaal en APP waartoe iedere eigenaar toegang heeft of kan krijgen via ISTA.
Aan de hand van deze registratie worden de kosten van het verbruik verdeeld, terwijl alle overige kosten m.b.t. de blokverwarming worden verdeeld naar aansluitwaarde per appartement/ bedrijfsruimte.
Het rapport met betrekking tot deze kostenverdeling, dat door ISTA wordt opgesteld, is bindend.
In het geval van niet geregistreerde radiatoren (zelf verwijderde meters, of geplaatste radiatoren zonder meter), opzettelijke vernielingen en/of fraude met betrekking tot de verbruiksmeters wordt de meter in kwestie geacht eenzelfde verbruik aan te geven als de verbruiksmeter in het appartementencomplex en/of bedrijfsruimte(n), die het hoogste verbruik aangeeft!
Daarnaast betaalt de eigenaar in dat geval per meter welke niet is geregistreerd, opzettelijk is vernield en/of waaraan is gefraudeerd een boete van € 500,- aan de V.V.E.
De eigenaar is bovendien aansprakelijk voor de reparatie- en overige kosten aan de registratie, vernieling of fraude verbonden.
Voor meer informatie:
https://vvevbv.nl/ista/
https://vvevbv.nl/blokverwarming/

Artikel 18
Harde vloeren: (zoals plavuizen, tegelvloeren, parket, laminaat e.d.) zijn toegestaan, mits goed geïsoleerd volgens de vigerende normen.
Dit ter voorkoming van overlast voor de buren.

Artikel 19
Schotelantennes mogen uitsluitend geplaatst worden, nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend bij de administrateur en nadat door hem schriftelijk toestemming is verleend. Deze toestemming wordt slechts verleend, nadat de betrokkene:
-Schriftelijk heeft verklaard de schotel zodanig op het eigen balkon te plaatsen dat deze niet buiten het balkon uitsteekt en derhalve niet aan het balkonhek zal worden bevestigd.
Bovendien dient de plaatsing tot maximaal 1 schotel van beperkte omvang beperkt te blijven.
-Een kopie van een W.A.-verzekeringspolis heeft overlegd, waaruit blijkt dat schade aan verenigings- eigendommen of aan derden, voortvloeiende uit de plaatsing van de schotel is gedekt.

Artikel 20
Iedere eigenaar/gebruiker dient er zorg voor te dragen dat alle installaties behorende tot de woning/ bedrijfsruimte/ garage, alsmede het gebruik en onderhoud ervan, voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 21
De VvE heeft de volgende verzekeringen:

Opstal totale complex (casco).
Glas (inclusief glas van balkonhekken, galerijhekken en privacy schotten)
Ongevallen (voor wie werkzaamheden in naam der V.V.E, na overleg en goedkeuring van het College, uitvoert)
Bestuurders- en toezichthouders (t.b.v. het College)
Aansprakelijkheid (t.a.v. derden)

Voor meer informatie kunt u zich tot de administrateur of de verzekeringsmaatschappij wenden. Op de website vindt men meer informatie over de verzekeringen.
Woningverbeteringen van afzonderlijke eigenaren, zoals maar niet beperkt tot parket, een luxe badkamer, een luxe keuken etc. etc., vallen niet onder de dekking van genoemde opstalverzekering!
Eigenaren dienen hiervoor zelf een verzekering te af te sluiten.
Voor zover bekend, dekken inboedelverzekeraars het met een verbouwing gemoeid zijnde bedrag onder een speciale clausule mee tegen de bij hen geldende premie voor opstalverzekeringen.
Voor meer informatie, zie ook:
https://vvevbv.nl/verzekeringen/
https://vvevbv.nl/schade/

Artikel 22
Barbecueën, of het gebruik van open vuur is binnen het gehele complex niet toegestaan.
Roken is niet toegestaan in gemeenschappelijke ruimten, waaronder ook trappenhuizen, keldergangen en portieken.
Met het oog op vervuiling is het niet toegestaan consumptiemiddelen te nuttigen in de gemeenschappelijke ruimten.

Artikel 23
Alleen in overleg met en na toestemming van het College is het maken van gaten in buitenmuren en/of daken toegestaan. Voor eventuele nadelige gevolgen hiervan, zoals maar niet beperkt tot lekkage, kan de V.V.E. niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 24
Het College draagt zorg voor het vervangen van de naambordjes bij de brievenbussen.
Nieuwe bewoners kunnen via de Administrateur of het College verzoeken om een nieuw naambordje te laten plaatsen.
Dit kan via de website. Nieuwe eigenaren krijgen eenmalig een nieuw naambordje op kosten van de V.V.E.
Indien een nieuw bordje gewenst is dient de aanvrager hier de kosten van te dragen.

Artikel 25
De galerijhekken, balkonhekken en privacy schermen behoren goed onderhouden te worden.
De eigenaar/bewoner is verantwoordelijk om de hekken en schermen, die onderdeel van de woning zijn, regelmatig te reinigen.
Onder geen voorwaarde mag het materiaal behandeld worden met agressieve, bijtende en schurende middelen, of in aanraking komen met dergelijke middelen en/of andere metalen. Ter handhaving van een goed uiterlijk dienen de profielen elke 3 maanden te worden gereinigd met zuiver water.
Plantenbakken, die aan de binnenzijde van het balkon worden gehangen, zijn toegestaan mits er gebruik wordt gemaakt van kunststof beugels/haken en niet van metalen.
Ter bescherming van de handrail van het balkonhek dient men een stukje stof/rubber onder de beugels/haken aan te brengen.
Het is niet toegestaan aan de nieuwe balkonhekken resp. privacy schermen voorwerpen aard- en nagelvast te bevestigen.
Hieronder vallen ook waslijnconstructies, die buiten de contour en gevellijn van het gebouw uitsteken.

Artikel 26
Iedere vrijwillige bewoner c.q. eigenaar kan, in overleg met en na akkoord van het College, een vergoeding ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden ten goede van de V.V.E. en het complex.
Deze overeenkomst moet vooraf schriftelijk worden vastgelegd met handtekening en datum van beide partijen.
Wettelijk mag deze vergoeding nooit meer zijn dan €150,- per maand en €1500,- netto per jaar.

Artikel 27
Eigenaren/gebruikers welke, in overleg met en na akkoord van het College, voor de V.V.E. en het complex werkzaamheden uitvoeren waarvoor men aantoonbaar verlof heeft moeten opnemen, kunnen hiervoor een in overleg te bepalen vergoeding voor aanvragen.
De administrateur zal na ontvangst en goedkeuring van deze aanvraag de vergoeding aan het einde van de lopende maand uitbetalen.
In het geval van openstaande betalingen worden deze bedragen met elkaar verrekend.

Tijdens de ALV van 6 Maart 2019 is deze versie van het Huishoudelijk Reglement door een meerderheid van stemmen aangenomen en dient door de leden te worden gehanteerd.