Splitsingsakte

De Akte van Splitsing (ook wel splitsingsakte genoemd) is een notariële akte waarmee de Vereniging van Eigenaars (VvE) is opgericht en waarin staat beschreven welke appartementen er zijn en wat het reglement is van de VvE.

Hierin staan tevens de gebouwen en de daarbij behorende grond welke worden (zijn) gesplitst in appartementsrechten.

De splitsingsakte moet een aantal zaken inhouden, waaronder:

 • Een nauwkeurige omschrijving van het gebouw;
 • Een omschrijving van de afzonderlijke appartementsrechten.
  Dit om duidelijk aan te geven wat de gemeenschappelijke en de privé-gedeelten zijn.
  Bij de splitsingsakte behoort ook een splitsingstekening, waarop deze zaken staan aangegeven;
 • Een omschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het gehele gebouw, de zogenaamde breukdelen.
  De oppervlakte van een appartement dient meestal als basis.
  De breukdelen geven de eigendomsverhouding aan tussen de verschillende appartementsrechten en hoeveel stemmen elke appartementsgerechtigde in een vergadering heeft.
  Ze worden veelal ook gehanteerd als verdeelsleutel bij het vaststellen van ieders bijdrage in de schulden en kosten.
 • Een omschrijving van het splitsingsreglement.
 • Een omschrijving van de eventuele aanvullingen of wijzigingen van het splitsingsreglement.
 • De oprichting van een Vereniging van Eigenaren, waarvan elke nieuwe appartementseigenaar automatisch lid is.

De splitsingsakte is een notariële akte en verplicht sinds de Appartementenwet van 1951.
De splitsingsakte dient te worden (is) ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

De splitsingsakte kan worden gewijzigd, echter is hier ten minste 4/5 van het totaal aantal stemmen in de VvE voor nodig (tijdens ALV).
In een notariële akte dient elke wijziging te worden vastgelegd en in de openbare registers te worden ingeschreven.
Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden.

De splitsingsakte- en/of tekening heeft u gekregen bij aankoop van uw appartement of kan opgevraagd worden bij de notaris die het pand heeft gesplitst.

Heeft u de splitsingsakte- en/of tekening niet (meer) dan kunt u deze tegen betaling verkrijgen bij het Kadaster.

Let op!
De hieronder uitgewerkte tekst bevat de volledig overgenomen tekst van de Splitsingsakte betreffende het complex van Van Baerlestraat 1 tot en met 245 (Oneven) en 2 tot en met 12 (even) en Wiardi Beckmansingel 12 tot en met 22 (even) te Vlaardingen.
De tekst is zorgvuldig gecontroleerd op de juistheid van de hoofdstukken en artikelen.
Het is echter niet uit te sluiten dat al dan niet willekeurig de spelling van woorden en verwijzingen zijn aangepast t.b.v. de leesbaarheid.

SPLITSINGSAKTE

betreffende

het complex

van

Van Baerlestraat 1 tot en met 245 (oneven)

en

2 tot en met 12 (even)

en

 Wiardi Beckmansingel 12 tot en met 22 (even)

te

VLAARDINGEN.

verleden op 12 november 1975
voor drs. H. Jansen,
Notaris
te
Rotterdam

Op twaalf november negentienhonderd vijfenzeventig (12-11-1975) verschenen voor mij, drs. Hendrikus Jansen, notaris te Rotterdam:

I. de heer Petrus Cornelis Franken, hoofd van de afdeling juridische- en kabinetszaken der gemeente Vlaardingen, wonende te Vlaardingen, ten deze de gemeente Vlaardingen vertegenwoordigende, daartoe aangewezen door de burgemeester der gemeente Vlaardingen krachtens het bepaalde bij het tweede lid van artikel 78 der gemeentewet handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester en wethouders dier gemeente de dato vier november negentienhonderd vijfenzeventig (04-11-1975).

II. de heer mr. Cornelis van Dongen, kandidaat-notaris, wonende te Ridderkerk, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van lasthebber van:

a. de heer Hero Huisman, kandidaat-notaris, wonende te Dordrecht en

b. de heer Aart van den Herik, procuratiehouder, wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel;

die deze lastgeving verstrekten in hun hoedanigheid van procuratiehouders van de naamloze vennootschap: Pensioenverzekeringsmaatschappij “PROGRESS” N.V., gevestigd te Rotterdam en als zodanig deze naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 8 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd en tot het geven der volmacht volkomen bevoegd.

Blijkende van deze lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht, welke na voor echterkenning overeenkomstig de wet aan deze akte is gehecht.

De comparanten sub I en II in hun gemelde hoedanigheid verklaarden:

dat aan de te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap toebehoort:

het erfpachtrecht, eindigende met eenendertig augustus tweeduizend tweeënzestig (31-08-2062) van de percelen grond, eigendom van- en liggende in de gemeente Vlaardingen aan de Van Baerlestraat, de Dr. Wiardi Beckmansingel en de Agricolastraat kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie H, nummers 833 en 1123, respectievelijk groot drieënveertig aren achtentachtig centiaren (4388m²) en acht aren negenenvijftig centiaren (859m²) met de rechten van de erfpachtster op de op die percelen gestichte opstallen plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummers 99 tot en met 245 (oneven) en Van Baerlestraat 1 tot en met 97 (oneven), alsmede Van Baerlestraat 2 tot en met 12 (even) en Dr. Wiardi Beckmansingel 12 tot en met 22 (even) te Vlaardingen. dat genoemde vennootschap gemeld erfpachtrecht heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam op zeven juli negentienhonderd vijfenzestig (07-07-1965), in deel 3672, nummer 44 van het afschrift der akte, houdende uitgifte in erfpacht diezelfde dag verleden voor de te Rotterdam standplaats hebbende notaris G.J. Lunenberg, zijnde de opstallen door haar voor eigen rekening gesticht, dat gemeld perceel Vlaardingen sectie H nummer 833 tezamen met het thans vervallen perceel Vlaardingen, sectie H nummer 834 in erfpacht werd uitgegeven, dat de uitgifte in erfpacht geschiedde:

a. voor een tijdvak van negenennegentig jaren en dat de erfpacht gerekend werd een aanvang te hebben genomen op een september negentienhonderd drieënzestig (01-09-1963) mitsdien eindigende eenendertig augustus tweeduizend tweeënzestig (31-08-2062).

b. tegen een jaarlijkse canon bedragende vijftienduizend achthonderd vijfenzeventig gulden (f. 15.875) (€ 7,203.761)

c. onder de “Algemene Bepalingen voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen” (Gemeenteblad nummer 1952) met uitzondering van het bepaalde in artikel 7, lid 1, sub d tot en met g dier bepalingen – , welke bepalingen zijn vastgesteld bij Raadsbesluit van zeven mei negentienhonderd drieënvijftig (07-05-1953) en opgenomen in een akte zestien september negentienhonderd drieënvijftig (16-09-1953) verleden voor de plaatsvervanger van de destijds te Vlaardingen gevestigde notaris H.P. Dolk verleden, bij afschrift overgeschreven te n hypotheekkantore te Rotterdam op diezelfde dag in deel 3022, nummer 124.

d. onder de in gemelde akte van uitgifte van erfpacht opgenomen voorwaarden:

dat het perceel Vlaardingen, sectie H, nummer 834, werd vermeten in de percelen Vlaardingen, sectie H, nummers 1123 en 1122, van welk laatste perceel het erfpachtrecht werd (terug)overgedragen aan de gemeente Vlaardingen bij akte vijfentwintig augustus negentienhonderd tweeënzeventig (15-08-1972) verleden voor de te Vlaardingen standplaats hebbende notaris G.H. Hindriks, bij welke akte echter werd bepaald dat de erfpachtcanon ten bedrage van vijftienduizend achthonderd vijfenzeventig gulden (f. 15.875)
(€ 7,203.761) geen wijzigingen ondergaat:

De comparant sub II handelend als voormeld verklaarde voorts dat de naamloze vennootschap: Pensioenverzekeringsmaatschappij “Progress” N.V. besloten heeft over te gaan tot splitsing van het erfpachtrecht van de percelen Vlaardingen, sectie H nummers 833 en 1123 met de rechten van de erfpachtster op de daarop gestichte opstallen in appartementsrechten in de zin van artikel 875 a van het Burgerlijk Wetboek, benevens de vaststelling van een reglement, als bedoeld in artikel 875 f van voormeld Wetboek;

dat de gemeente Vlaardingen als grondeigenaresse tot deze splitsing toestemming geeft, zoals hierna blijkt;

dat het gebouwde Van Baerlestraat 99 tot en met 245 (oneven) en Van Baerlestraat 1 tot en met 97 (oneven) alsmede Van Baerlestraat 2 tot en met 12 (even) en Dr. Wiardi Beckmansingel 12 tot en met 22 (even) te Vlaardingen is uitgelegd in een plan van alle woonlagen, bestaande uit drie bladen, welk plan aan deze akte is gehecht en waarop door de hypotheekbewaarder te Rotterdam blijkens diens aantekening de dato zeventien oktober negentienhonderd vijfenzeventig (17-10-1975) is verklaard, dat voor de in de splitsing betrokken percelen kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie H, nummers 833 en 1123 de complexaanduiding is 1241A.

dat op voormeld plan de gedeelten van het complex, welke bestemd zijn om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt duidelijk zijn aangegeven en voorzien van een Arabisch cijfer.

Thans verklaarde de comparant sub II in zijn hoedanigheid als gemeld het erfpachtrecht en de rechten van de erfpachtster op de opstallen te splitsen in de navolgende appartementsrechten:

1.
het appartementsrecht, omvattende het recht op uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 99 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A-1, alsmede het driehonderd zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste (316/23896) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het erfpachtrecht eindigende met eenendertig augustus tweeduizend tweeënzestig (31-08-2062) van de gemeente Vlaardingen en liggende in die gemeente aan de Van Baerlestraat, Dr. Wiardi Beckmansingel en Agricolastraat, kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie H, nummers 833 en 1123, respectievelijk groot acht aren negenenvijftig centiaren met de rechten van de erfpachtster op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit een complex bevattende eenentwintig (21) winkels, eenhonderd twee (102) woningen en twaalf (12) garages plaatselijk bekend Van Baerlestraat 1 tot en met 245 (oneven), Van Baerlestraat 2 tot en met 12 (even) en Dr. Wiardi Beckmansingel 12 tot en met 22 (even) te Vlaardingen.

2.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 101 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 2, alsmede het driehonderd zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

3.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 103 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 3, alsmede het tweehonderd zesentachtig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

4.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 105 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 4, alsmede het tweehonderd zesentachtig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

5.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met magazijn, keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 107 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 5, alsmede het tweehonderd/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

6.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 109 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 6, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

7.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 111 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 7, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

8.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 113 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 8, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

9.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 115 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 9, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

10.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 117 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 10, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

11.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 119 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 11, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

12.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 121 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 12, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

13.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 123 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 13, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

14.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 125 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 14, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

15.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 127 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 15, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

16.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 129 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 16, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

17.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 131 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 17, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

18.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 133 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 17, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

19.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 135 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 19, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

20.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 137 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 20, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

21.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 139 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 21, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

22.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 141 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 22, alsmede het tweehonderdzesentwintig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

23.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 143 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 23, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

24.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 145 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 24, alsmede het tweehonderd vierennegentig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

25.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 147 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 25, alsmede het driehonderd en zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

26.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 149 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 26, alsmede het driehonderd en zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

27.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 151 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 27, alsmede het tweehonderd zesentachtig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

28.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 153 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 28, alsmede het tweehonderd zesentachtig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

29.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met magazijn, keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 155 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 29, alsmede het tweehonderd/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

30.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 157 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 30, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

31.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 159 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 31, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

32.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 161 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 32, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

33.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 163 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 33, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

34.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 165 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 34, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

35.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 167 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 35, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

36.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 169 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 36, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

37.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 171 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 37, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

38.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 173 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 38, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

39.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 175 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 39, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

40.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 177 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 40, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

41.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 179 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 41, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

42.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 181 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 30, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

43.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 183 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 43, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

44.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 185 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 44, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

45.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 187 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 45, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

46.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 189 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 46, alsmede het tweehonderd zesentwintig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

47.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 191 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 47, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

48.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 193 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 48, alsmede het tweehonderd vierennegentig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

49.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 195 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 49, alsmede het driehonderd en zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

50.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 197 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 50, alsmede het driehonderd en zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

51.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 199 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 51, alsmede het tweehonderd zesentachtig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

52.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 201 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 52, alsmede het tweehonderd zesentachtig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

53.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 203 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 53, alsmede het tweehonderd/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

54.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 205 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 54, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

55.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 207 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 55, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

56.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 209 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 56, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

57.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 211 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 57, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

58.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 213 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 58, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

59.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 215 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 59, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

60.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 217 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 60, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

61.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 219 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 61, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

62.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste en tweede verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen onder het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 221 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 62, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

63.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 223 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 63, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

64.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 225 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 64, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

65.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 227 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 65, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

66.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 229 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 66, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

67.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 231 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 67, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

68.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 233 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 68, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

69.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 235 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 69, alsmede het eenhonderd achtenzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

70.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 237 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 70, alsmede het tweehonderd zesentwintig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

71.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde en vierde verdieping, met de daarbij behorende berging, waarvan de vloer is gelegen boven het vloerpeil van de begane grond, en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 239 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 71, alsmede het tweehonderd en twee/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

72.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 241 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 72, alsmede het tweehonderd vierennegentig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

73.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 243 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 73, alsmede het driehonderd zestien/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

74.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 245 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 74, alsmede het driehonderd tweeënzeventig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

75.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 3 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 75, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

76.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 5 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 76, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

77.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 7 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 77, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

78.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 9 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 78, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

79.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 11 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 79, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

80.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 13 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 80, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

81.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 15 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 81, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

82.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de eerste verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 17 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 82, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

83.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 19 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 83, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

84.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 21 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 84, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

85.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik
van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 23 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 85, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

86.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 25 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 86, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

87.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 27 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 87, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

88.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 29 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 88, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

89.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 31 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 89, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

90.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de tweede verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 33 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 90, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

91.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 35 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 91, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

92.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 37 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 92, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

93.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 39 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 93, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

94.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 41 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 94, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

95.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 43 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 95, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

96.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 45 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 96, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

97.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 47 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 97, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

98.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de derde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 49 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 98, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

99.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 51 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 98, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

100.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 53 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 100, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

101.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 55 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 101, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

102.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 57 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 102, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

103.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 59 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 103, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

104.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 61 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 104, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

105.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 63 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 105, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

106.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 65 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 106, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

107.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 67 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 107, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

108.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 69 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 108, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

109.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 71 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 109, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

110.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 73 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 110, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

111.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 75 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 111, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

112.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 77 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 112, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

113.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 79 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 113, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

114.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vijfde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 81 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 114, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

115.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 83 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 115, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

116.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 85 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 116, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

117.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de vierde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 87 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 117, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

118.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 89 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 118, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

119.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 91 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 119, alsmede het eenhonderd drieënveertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

120.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 93 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 120 alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

121.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 95 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 121, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

122.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de etagewoning op de zesde verdieping, met de daarbij behorende berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 97 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 122, alsmede het eenhonderd en zestig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

123.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 12 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 123, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

124.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 10 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 124, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

125.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 8 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 125, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

126.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 6 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 126, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

127.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 4 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 127, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

128.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 2 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 128, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

129.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Wiardi Beckmansingel nummer 12 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 129, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

130.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Wiardi Beckmansingel nummer 14 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 130, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

131.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Wiardi Beckmansingel nummer 16 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 131, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

132.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Wiardi Beckmansingel nummer 18 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 132, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

133.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Wiardi Beckmansingel nummer 20 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 133, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

134.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de garage op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Dr. Wiardi Beckmansingel nummer 22 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 134, alsmede het zesendertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap.

135.
het appartementsrecht, omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de dagwinkel met keuken, toilet en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Baerlestraat nummer 1 te Vlaardingen, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1241 A 135, alsmede het tweehonderd vier en dertig/drieëntwintigduizend achthonderd zesennegentigste aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap

van al welke appartementsrechten de naamloze vennootschap PENSIOENVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ “PROGRESS” N.V. eigenaresse is.

Vervolgens verklaarde de comparant sub II in zijn hoedanigheid als gemeld over te gaan tot vaststelling van het navolgende reglement als bedoeld in artikel 875 e van het Burgerlijk Wetboek.

Algemeen Reglement

Als reglement van deze splitsing zullen gelden de bepalingen opgenomen in het “Algemeen Reglement” van de Koninklijke Broederschap  der Notarissen hetwelk is vastgesteld bij akte twee en twintig februari negentienhonderd drieënzeventig (22-02-1973) voor mr. J. Schrijner, notaris ter standplaats Rotterdam verleden van welke akte een afschrift is overgeschreven ten hypotheek kantore te Rotterdam op een maart negentienhonderd drieënzeventig (01-03-1973), in deel 4397, nummer 82, welke bepalingen geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken en zoals deze bepalingen zijn aangevuld  en gewijzigd bij het hierna volgend:

Bijzonder Reglement
Artikel 1

1. De bestemming van de appartementsrechten is die van: winkel/bedrijfsruimte/kantoor voor wat betreft de appartementsrechten Vlaardingen, sectie H, nummers 1241 A1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 72, 73, 74 en 135. van woning met bergruimte voor wat betreft de appartementsrechten Vlaardingen, sectie H, nummers 1241 A6 tot en met A23, A30 tot en met A47, A54 tot en met A71, A 75 tot en met A122. van garage voor wat betreft de appartementsrechten Vlaardingen, sectie H, nummers 1241 A123 tot en met A 134. Al welke bestemmingen zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaars niet mogen worden gewijzigd.

2. Onverminderd het hierna bepaalde omtrent de appartementsrechten, welke een bestemming hebben van winkel/bedrijfsruimte/kantoor – hierna te noemen de “bedrijfsappartementen”, – is ieder der eigenaars gerechtigd zijn appartementsrecht te vervreemden, te bezwaren, te gebruiken, dan wel derden in gebruik af te staan.

3. De bedrijfsappartementen kadastraal bekend als gemeente Vlaardingen, sectie H nummers 1241 A1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 72, 73, 74 en 135 kunnen alleen met inachtneming van de volgende bepalingen worden vervreemd, verhuurd of in gebruik afgestaan:

A. Indien eigenaar van een bedrijfsappartement zijn appartementsrecht geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden aan een gegadigde, die in het desbetreffende appartement een andere branche zal vestigen, dan die welke de betrokken eigenaar van dat appartement daarin uitoefent, kan de eigenaar hiertoe slechts overgaan na vooraf toestemming te hebben verkregen van de vergadering van eigenaars van de bedrijfsappartementen. Gelijke toestemming moet worden verkregen, indien een eigenaar van een bedrijfsappartement deze rechtsgeldig geheel of gedeeltelijk wenst te verhuren of in gebruik af te staan aan een derde en zulks onverschillig welke branche deze derde wenst uit te oefenen, welke toestemming ook zal zijn vereist indien de eigenaar van een bedrijfsappartement van hoofd-branche wenst te veranderen.

B. Voor zover de toestemming van de vergadering van eigenaars van de bedrijfsappartementen in voege voorschreven nodig is, zal de eigenaar zich schriftelijk wenden tot de administrateur, onder verstrekking van alle gegevens, welke dienstig zijn ter beoordeling van de branche van de gegadigde.

C. De administrateur is verplicht binnen veertien dagen na de ontvangst van het in vorige lid bedoelde schrijven een vergadering van de eigenaars van de bedrijfsappartementen bijeen te roepen, waarin over de gevraagde toestemming wordt beslist.

D. Weigering van de gegadigde zal slechts mogen plaatsvinden, indien naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de bepalingen van de Wet op de Economische Mededinging van de eigenaars van de overige bedrijfsappartementen niet mag worden verlangd, dat zij de vestiging van deze gegadigde of de door hem uit te oefenen branche in het bedrijfsappartement welke hij wenst te betrekken, toelaten.

E. Op de in dit artikel bedoelde vergadering van eigenaars van de bedrijfsappartementen vinden alle bepalingen van de Vergadering van Eigenaars overeenkomstige toepassing en met inachtneming van het volgende: a. in deze vergadering brengen de eigenaars voor elk bedrijfsappartement een stem uit:

b. de besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin eigenaars van bedrijfsappartementen aanwezig zijn die tezamen ten minste vijftien stemmen kunnen uitbrengen. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.

F. Ingeval van openbare verkoping van een bedrijfsappartement zal met afwijking in zoverre van het hiervoor bepaalde, de toestemming tot het vestigen van een bepaald bedrijf door de gegadigde(n) worden gevraagd aan de administrateur, die de toestemming kan verlenen, nadat hij de voorzitter van de vergadering van eigenaars van bedrijfsappartementen geraadpleegd heeft.

Te dien einde zal iedere gegadigde zich kunnen wenden tot de administrateur met het verzoek af te geven de verklaring, dat geen bezwaar zal worden gemaakt tegen ingebruikneming van het bedrijfsappartement voor de door hem opgegeven branche, voor het geval gegadigde koper in de veiling mocht worden. Daarbij zal de gegadigde onder betaling van eenhonderd gulden ter bestrijding van de door de administrateur te maken onkosten alle gegevens verstrekken welke dienstig zijn voor de beoordeling van de branche, welke door hem in het bedrijfsappartement gevestigd zal worden ingeval bij koper in de veiling wordt. Indien de administrateur en de voorzitter der vergadering van eigenaars van bedrijfsappartementen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt terstond een vergadering van eigenaars van de bedrijfsappartementen bijeengeroepen, die kan beslissen ongeacht het aanwezige quorum. De termijn van oproeping bedraagt in deze gevallen drie vrije dagen.

G. Ingeval van executie of gedwongen openbare verkoping van een bedrijfsappartement geldt het bepaalde hiervoor sub A tot en met F niet.

Artikel 2.

De eigenaar van elk appartementsrecht is in de gemeenschappelijke baten gerechtigd voor het hiervoor bij de omschrijving van de respectievelijke appartementsrechten vermelde aandeel.

Artikel 3.

De eigenaar van elk appartementsrecht is verplicht in de gemeenschappelijke schulden, kosten en lasten bij te dragen voor het hiervoor bij de omschrijving van de respectievelijke appartementsrechten vermelde aandeel, met dien verstande dat:

De eigenaars van de appartementsrechten A123 tot en met A134 niet behoeven bij te dragen in de installatie- en onderhoudskosten der centrale verwarming;

het brandstofverbruik van de centrale verwarming wordt omgeslagen in verhouding tot het gebruik, te bepalen door middel van warmtemeters;

het stroomverbruik voor de centrale antenne en het onderhoud daarvan gelijkelijk wordt omgeslagen over de eigenaars van de appartementsrechten die een aansluiting op die centrale antenne hebben onverschillig of er al dan niet gebruik van wordt gemaakt;

het stroomverbruik van de lift en het onderhoud daarvan uitsluitend en wel gelijkelijk wordt omgeslagen over de appartementsrechten Vlaardingen, sectie H nummers 1241 A75 tot en met A122.

Artikel 4.

Ingaande heden zal pro rato en zo vervolgens voor of op de eerste van ieder kwartaal zal bij vooruitbetaling een/vierde gedeelte van het voorlopig begroot bedrag bedoeld in artikel 18 van het Algemeen Reglement dienen te worden gestort, alsmede een/vierde gedeelte van het voor het reservefonds bestemde, hetwelk tien procent is van voormelde voorlopig begroot bedrag. Stortingen moeten plaatsvinden op de door de administrateur aan te geven bank- of postgirorekening.

Bij niet tijdige betaling zijn de incassokosten voor rekening van de appartementseigenaar, die in gebreke is.

Artikel 5.

het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, terwijl het eerste boekjaar loopt van heden tot en met eenendertig december negentienhonderd zesenzeventig (31-12-1976).

Artikel 6.

De schadeverzekeringspenningen dewelke tienduizend gulden te boven gaan, dienen op een afzonderlijke bankrekening te worden geplaatst.

Artikel 7.

De hoogste boete voor elke overtreding als bedoeld in artikel 27 lid 2 bedraagt eenhonderd gulden (€ 45.38).

Artikel 8.

Bij deze wordt opgericht een vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 875 f, eerste lid, letter e van het Burgerlijk Wetboek.

De vereniging draagt de naam “VERENIGING VAN EIGENAARS VAN BAERLESTRAAT 1 TOT EN MET 245 (oneven) 2 TOT EN MET 12 (even) en DR WIARDI BECKMANSINGEL 12 TOT EN MET 22 (even) TE VLAARDINGEN” en is gevestigd te Vlaardingen.

Ten aanzien van de vereniging van eigenaars wordt bepaald:

De vergaderingen van eigenaars worden gehouden te Vlaardingen;

het aantal eigenaars dat zelfstandig om een bijzondere ledenvergadering kan verzoeken bedraagt tien (10), mits deze tenminste eenhonderd (100) stemmen kunnen uitbrengen;

Tot eerste voorzitter wordt benoemd degene, die daartoe in de eerste vergadering van eigenaars zal worden aangewezen;

het maximaal aantal stemmen in de vergadering bedraagt achthonderd vierendertig (834).

De eigenaar van elk appartementsrecht omvattende het recht op uitsluitend gebruik van:

Een winkel/bedrijfsruimte/kantoor heeft tien (10) stemmen.

Een woning met bergruimte heeft zes (6) stemmen.

Een garage heeft een (1) stem.

het maximumbedrag waartoe de administrateur onderhoudswerkzaamheden kan opdragen, zonder machtiging van de vergadering bedraagt vijfentwintighonderd gulden (€ 1134.45); indien de voorzitter toestemming geeft wordt dit maximumbedrag verhoogd tot vijfduizend gulden (€ 2268.90).

het maximumbedrag voor het doen van uitgaven, waarvoor geen gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de vergadering nodig is bedraagt tien duizend gulden (€ 4537.80);

het maximumbedrag waarvoor de administrateur voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen alsmede voor het aangaan van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen geen machtiging van de vergadering behoeft bedraagt vijfentwintighonderd gulden (€ 1134.45);

het maximumbedrag, waarvoor de administrateur voor het aangaan van verbintenissen geen machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering bedraagt vijfentwintighonderd gulden (€ 1134.45);

De comparant sub I verklaarde in zijn hoedanigheid als gemeld namens de gemeente Vlaardingen als eigenaresse van de grond bovenstaande splitsing in appartementsrechten goed te keuren.

De comparanten, handelende als voormeld, verklaren in verband met het vorenstaande te zijn overeengekomen;

De erfpachtcanon voor gemelde percelen gemeente Vlaardingen, sectie H, nummers 835 en 1123 te splitsen in dier voege dat gerekend in te gaan een januari negentienhonderd zesenzeventig (01-01-1976) zal verschuldigd zijn als jaarlijkse canon voor de appartementsrechten gemeente Vlaardingen:

a. sectie H nummer 1241 A1, 2, 25, 26, 49, 50 en 73 elk tweehonderd en negen gulden en vierennegentig cent, (f. 209.94) (€ 95.27);

b. sectie H nummer 1241 A3 ,4, 27, 28, 51 en 52 elk eenhonderd en negentig gulden (f .190 (€ 86.22);

c. sectie H nummer 2141 A24, 48 en 72 elk eenhonderd vijfennegentig gulden en tweeëndertig cent (f. 195.32) (€ 88.63);

d. sectie H nummer 2141 A74 tweehonderd zevenenveertig gulden en veertien cent (f. 247.14) (€ 124.40);

e. sectie H nummer 2141 A5, 29 en 53 elk eenhonderd tweeëndertig gulden en achtentachtig cent (f. 132.88) (€ 60.30);

f. sectie H nummer 2141 A22, 46 en 70 elk eenhonderd en vijftig gulden en vijftien cent (f. 150.15) (€ 68.14);

g. sectie H nummer 2141 A13, 14, 23, 37, 38, 47, 61, 62 en 71 elk eenhonderd vierendertig gulden en twintig cent (f. 134.20) (€ 60.90);

h. sectie H nummer 2141 A6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68 en 69 elk eenhonderd en achttien gulden en vijfentwintig cent (f. 118.25) (€ 53.66);

i. sectie H nummer 2141 A76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121 en 122 elk eenhonderd en zes gulden en negenentwintig cent (f. 106.29) (€ 48.23);

j. sectie H nummer 2141 A75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115 en 119 elk vijfennegentig gulden (f. 95) (€ 43.11);

k. sectie H nummer 2141 A123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 en 134 elk drieëntwintig gulden en tweeënnegentig cent (f. 23.92) (€ 10.85);

l. sectie H nummer 2141 A135 eenhonderd vijfenvijftig gulden en vijfenveertig cent (f. 155.45) (€ 70.54);

welke jaarlijkse erfpachtcanons bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan op twee januari van het betreffende kalenderjaar eerstmaal op twee januari negentienhonderd zesenzeventig (02-01-1976), zijnde het tot en met eenendertig december negentienhonderd vijfenzeventig (31-12-1975) aan erfpachtcanon verschuldigde voldaan.

Tenslotte verklaarden de comparanten:

a. dat een afschrift van deze akte zal worden overgeschreven in de daartoe bestemde openbare registers,

b. dat alle kosten op deze akte vallende zomede die ener aan de gemeente Vlaardingen uit te reiken grosse dezer akte voor rekening zijn van de erfpachtster.

De comparant sub II in de gemelde hoedanigheid verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer akte woonplaats te kiezen ten kantore van de wettige bewaarder deze minute.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Vlaardingen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na haar beperkte voorlezing is deze akte door comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(was getekend): P.C. Franken; G. van Dongen; H. Jansen.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Hierboven staat de digitale versie van de Splitsingsakte welke iedere eigenaar in bezit heeft of dient te hebben, kennis van heeft genomen dan wel dient te nemen.

Het niet in bezit hebben, dan wel of niet kennis hebbende van de inhoud van akten en reglementen ontslaat geen enkele eigenaar / bewoner van de rechten en plichten welke gelden binnen de VvE!

Indien noodzakelijk zullen vanwege rechtswege de benodigde juridische stappen worden ondernomen.

Uitleg:

Comparant:
Een persoon (vertegenwoordiger van een partij) welke voor de notaris verschijnt om een akte te tekenen.

Lastgeving:
Een lastgeving is een overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij zich verplicht om voor rekening van de andere partij één of meer rechtshandelingen te verrichten (zoals het sluiten van een overeenkomst).
Beide partijen worden respectievelijk ‘lasthebber’ en ‘lastgever’ genoemd.
De lasthebber kan de verplichting op zich nemen om in eigen naam (maar voor rekening van de lastgever) de rechtshandelingen te verrichten, of in naam van de lastgever.

Naamloze vennootschap:
Een naamloze vennootschap (nv) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn.
De naamloze vennootschap is ‘naamloos’ omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders.

Erfpachtrecht:
Een zakelijk recht om een stuk grond wat aan een ander toebehoort te gebruiken.
De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen.
Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter de eigenaar een canon en is fiscaal aftrekbaar.

Canon:
Een bedrag dat jaarlijks betaald dient te worden voor de huur van een stuk grond dat aan een ander toebehoort.

Statuten:
Dit zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen welke destijds notarieel zijn vastgelegd, zoals de vereniging (art. 2.27, Burgerlijk Wetboek).
Deze statuten zijn samen met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden ingeschreven in het handelsregister.
Een authentiek afschrift van deze akte van oprichting moet aldaar worden gedeponeerd (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).

Volmacht
Dit is (meestal) een ‘schriftelijke’ verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.
Het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.
Een stilzwijgende aanvaarding is een rechtshandeling waarbij wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst als deze niet expliciet wordt tegengesproken.

Onderhandse akte
Dit is een overeenkomst die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld, echter kan men deze wel laten registreren door een notaris.

Are en centiare
Een are is een gebied van 100 m² waarbij het bij een centiare dus 1m² betreft.

Opstallen:
Volgens de wet is het recht van opstal een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.

Dat wil dus zeggen dat het recht van opstal afwijkt van de normale regels van natrekking: is er een recht van opstal, dan kan die rechthebbende deze zaken in eigendom hebben zonder dat hij eigenaar is van de grond.

Appartementsrecht:
Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten.

Splitising:
Door splitsing krijgen de afzonderlijke woningen of bedrijfsruimten in het gebouw een eigen kadastraal registratienummer.

Burgerlijk Wetboek:
Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is.

Reglement:
Een geheel van regels dat leden van de VvE, in acht moeten nemen.

Reservefonds:
Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben.
Uit het reservefonds kunnen grote uitgaven voor onderhoud worden gedaan, bijvoorbeeld aan het dak galerijen, leidingwerk of balkons.
Het geld voor het reservefonds moet op een afzonderlijke bankrekening staan op naam van de VvE.

Incasso:
Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere.
Een betaling wordt meestal gedaan in ruil voor de levering van goederen, diensten of beide, maar ook om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In de wet is de betaler de partij die een betaling doet, terwijl de ontvanger de partij is die de betaling in ontvangst neemt.