Technische Dienst

De Technische Dienst (TD) draagt zorgt voor de uitvoering van werkzaamheden die te maken hebben met klein onderhoud binnen de VvE.

Taken Technische Dienst:

Het verrichten of laten verrichten van allerhande kleine technische handelingen binnen het complex (gemeenschappelijke zaken).
Signaleren, melden en opheffen of laten opheffen van geconstateerde gebreken.

Taken Technisch adviesbureau PBS:

Dragen zorg voor een periodieke controle van het complex en het MOP.
Het verrichten of laten verrichten van allerhande kleine en grote technische handelingen binnen het complex (gemeenschappelijke zaken).
Signaleren, melden en opheffen of laten opheffen van geconstateerde gebreken.
Onderhoud of werkzaamheden m.b.t. maar niet uitsluitend het vervangen van sloten, deurdrangers, videofoons, afsluiters e.d. wordt door de TD in behandeling genomen en in principe (en indien mogelijk) door de TD zelf uitgevoerd.
Per blok is er in principe één TD medewerker (vrijwilliger) die dit in overleg met de administrateur en het bestuur in behandeling neemt.
Let op! Dit geldt alleen voor gemeenschappelijke zaken en niet voor privé zaken!

Zaken m.b.t. het MOP worden altijd in onderling overleg besproken en uitgewerkt.
(Administrateur, Technische Dienst, Technisch Adviesbureau PBS en het Bestuur)

Hierna volgt een aanbesteding welke door PBS zal worden opgezet en door alle partijen akkoord bevonden moet worden alvorens opdracht tot uitvoering wordt gegeven.
Dit is een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en meerdere bedrijven vraagt om een vrijblijvende offerte in te dienen.

Groot onderhoud (MOP) wordt ieder jaar tijdens de ALV aan de leden gepresenteerd.
Alleen na akkoord van de leden (meerderheid van stemmen) wordt het MOP ten uitvoer gebracht.

Zaken waaronder (maar niet uitsluitend) onderhoud aan het Ketelhuis, de Lift, Hydrofoor, blusleidingen en blikseminstallaties worden jaarlijks (en wanneer noodzakelijk) uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde aannemers.
Alleen deskundige en gecertificeerde aannemers worden ingezet om werkzaamheden uit te voeren in opdracht van de VvE!

Zelf reparaties uitvoeren aan ‘gemeenschappelijke zaken’ of hier derden voor inschakelen is NIET toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur!

Let op!
Schade en gevolgschade op zowel de korte als op de lange termijn door zelf uitgevoerde werkzaamheden zijn te allen tijde voor de verantwoording en rekening van desbetreffende eigenaar(s)!
Dat geldt ook voor werkzaamheden die in opdracht van desbetreffende eigenaar(s) zijn gegeven!

Gemaakte kosten zonder schriftelijke toestemming van het bestuur worden NIMMER uitgekeerd!

Vraag altijd eerst informatie op bij de administrateur of het bestuur indien u werkzaamheden gaat of wilt laten uitvoeren, om te voorkomen dat u mogelijk werkzaamheden aan (al dan niet gemeenschappelijke) zaken gaat of laat uitvoeren die niet zonder meer zijn toegestaan!

Verzeker u ervan dat u schriftelijke toestemming heeft van de administrateur of het bestuur om dergelijke werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren!

Contact met desbetreffende kan via e-mail of een contactformulier (zie hoofdpagina website).

Administrateur
Tel: +31104375724
E-mail:

Bestuur
E-mail:

PBS
Tel: +31174627953
E-mail:

Technische Dienst
E-mail: