Gemeenschappelijke ruimten en zaken

Onder de gemeenschappelijke ruimten en zaken van de VvE (zie ook het Reglement van Splitsing van Eigendom en het Huishoudelijk Reglement) behoren onder andere maar niet uitsluitend:

1.
Kozijnen, deuren (zoals voordeuren, balkondeuren, toegangsdeuren, kelderdeuren etc. etc.), draai, kiep, kantel en/of klapramen.
Hang- en sluitwerk valt daar niet onder! Evenmin deuren en/of ramen in de woning zelf.

2.
De (verticale) standleidingen waarop wc, douche en keuken op afvoeren.
De afvoer van wastafels, wasbakken, gootstenen, was- en droogmachines e.d. valt hier niet onder!

3.
Het (horizontale) hoofdriool en het deel dat direct vanaf de standleiding naar het hoofdriool ligt.
De afvoer van wastafels, wasbakken, gootstenen, was- en droogmachines e.d. valt hier niet onder!

4.
De originele (stalen) leidingen van de blokverwarming.
Radiatoren, thermostaten, kranen en voetventielen vallen hier niet onder.
De fa. Ista moet geïnformeerd worden als een radiator wordt verwijderd of bijgeplaatst.
De digitale meters mogen niet zelf worden verwijderd!

5.
Hemelwaterafvoeren (regenpijpen) en beslag van galerijen, balkons en daken.

6.
Huistelefoon- en/of videofoon.
Deze mag men niet zelf (ook niet tijdelijk) verwijderen!
De beldrukker bij de voordeur van het appartement / dagwinkel valt hier niet onder.

7.
Kozijnen en deuren van kelders, alsmede de schotten en beglazing van naar keldergangen- en gemeenschappelijke ruimten.
Eventueel glas in kelderdeuren valt daar niet onder.

8.
Het portiek, de toegangshal, de keldergangen en trappenhuizen (alsmede de zich daartoe behorende metsel-, tegel-, en timmerwerk, kozijnen, deuren, ramen, glas en hang- en sluitwerk).

9.
Daken van het complex en alle daarop bevestigde zaken zoals schoorstenen, ontluchtingskokers, hemelwaterafvoeren, valbeveiliging, bliksem- en aardingsbeveiliging, roosters en dak afwerkingen, zoals bitumen, grind en/of andere verhardingen.

10.
Muren (waaronder maar niet uitsluitend metselwerk) en betonconstructies (waaronder maar niet uitsluitend constructieve delen van het pand, complex , kelders e.d.), borstweringen, funderingen, metselwerk, galerijen, balkons en de daarbij behorende hekwerken, scheidingswanden tussen de appartementen (privéschermen) en afwerkingen zoals (oorspronkelijk) tegelwerk (kolommen en galerijvloeren) e.d.

11.
Gemeenschappelijke ventilatiekanalen in appartementen (keuken en douche).
Het is niet (nimmer) toegestaan apparatuur zoals (maar niet uitsluitend), geisers, afzuigkappen, ventilatoren aan te sluiten op de ventilatiekanalen!

Onderhoud aan en/of vervanging van deze zaken wordt (alleen in overleg en waar noodzakelijk bepaald door het College [zie MOP] betaald uit de gelden zoals deze maandelijks door de administrateur worden geïnd bij de eigenaren.
(zie daarvoor de jaarnotulen ALV voor de kosten ‘per kwartaal’ per appartement/dagwinkel/garage)
Uiteraard indien er geen sprake is van nalatigheid e.d.

Het is niet toegestaan om aan gemeenschappelijk zaken ‘zelf’ reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren en/of te vervangen zonder ‘schriftelijke toestemming’ van de administrateur en/of  het bestuur!

Eigenaren van een appartement, garage en/of dagwinkel dienen schade(s) aan voornoemde zaken direct te melden bij de administrateur!
De administrateur neemt contact op met de Technische Dienst en/of indien noodzakelijk met derden (bedrijven)!

Let op!
Voor de dagwinkels gelden tevens afwijkende regels waaronder maar niet uitsluitend de verzekering van glas.
Dit valt NIET onder de verzekering van de VvE.
Hiervoor dient de eigenaar zelf een verzekering af te sluiten.
Voor meer informatie kan men terecht bij de administrateur van de VvE.